Nakon održavanja  okruglog stola „Sigurnost djece (ni)je posao?“ 6.10.2014. u Zagrebu, održani su okrugli stolovi iste tematike u Dubrovniku 21.10.2014., u organizaciji udruge Feniks, u Belišću 23.10.2014., u organizaciji udruge Portal Alfa, u Rijeci, 29.10.2014., u organizaciji udruge U.Z.O.R. i Puli, 30.10.2014., u organizaciji udruge Alfa Albona. 

U nastavku sljede zaključci i preporuke:

 

 • djeca moraju biti prioritet u društvu
 • potrebna je sustavna edukacija svih dionika, od mladih i roditelja do stručnjaka, o pojavnosti i oblicima nasilja te ulaganje u razvoj roditeljskih kompetencija o pozitivnim oblicima discipliniranja 
 • važno je kontinuirano provoditi preventivne programe u školama i vrtićima, a educirati treba i djecu i djelatnike i roditelje
 • potrebno je slijediti primjere dobre prakse, primjerice, pokazalo se da su u školama u kojima se provodi CAP program prevencije nasilja nad djecom reakcije roditelja vrlo pozitivne, roditelji se rado odazivaju predavanjima
 • potrebno je edukaciju o programima prevencije uključiti u kurikulum fakulteta na kojima se školuju budući odgojno obrazovni djelatnici
 • potrebne su dodatne edukacije stručnjaka o metodama ispitivanja djece 
 • reducirati hiperprodukciju zakona i pravilnika kako bi se omogućilo da zakon „zaživi“, kao i poboljšati međuresornu i međusektorsku suradnju s ciljem hitnog postupanja i sprječavanja dodatne traumatizacije djece
 • potrebno je zaštiti identitet osobe koja je prijavila nasilje  
 • koristiti resurse udruga civilnog društva i lokalne samouprave te poticati javnu raspravu o problemu nasilja i konkretnih akcija u prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima
 • programi udruga trebaju biti vidljiviji kako bi se veći broj građana mogao odazvati
 • potrebno je organizirati više javnih događanja poput ovoga kako bi se o ovoj temi više javno raspravljalo  
 • potrebno je više nacionalnih kampanja o štetnosti nasilja i važnosti prevencije
 • važno je kod građana razvijati  svijest o vlastitoj odgovornosti za pitanje zaštite djece od nasilja 
 • televiziju treba koristiti u svrhu obrazovanja o štetnosti nasilja
 • potrebno je organizirati tim stručnjaka (liječnik, policajac, socijalni radnik) koji će biti dežuran od 0-24 i po prijavi hitno reagirati i zajednički izlaziti na teren i tako zaštiti dijete od zlostavljanja  
 • na inicijativu udruge U.Z.O.R. iz Rijeke, dionici sustava zaštite djece od nasilja u Primorsko-goranskoj županiji održat će dodatne sastanke i u manjim grupama zajednički dogovoriti korake i postupke koji će unaprijediti njihovu međusobnu suradnju prilikom postupanja u svrhu zaštite djece od nasilja
 • Grad Labin i Udruga Alfa Albona će u Gradu Labinu organizirati sastanke na kojima će sudjelovati djelatnici sustava zaštite djece od nasilja te će osmisliti plan za bolju međusobnu suradnju