Više od 30 predstavnika tijela javnih vlasti okupljenih kroz Vijeća za prevenciju u gradovima Belišću, Svetom Ivanu Zelini i Vukovaru sudjelovalo je od 11. do 13. studenoga na trodnevnoj edukaciji u Šibeniku na temu participativnog procesa razvoja lokalnih politika za djecu. Cilj je edukacije bio okupiti predstavnike lokalne samouprave, članove vijeća za prevenciju, članove lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnike lokalnih medija kako bi zajedno sudjelovali u izradi lokalnih strategija za djecu i mlade, utemeljenih na stvarnim potrebama zajednica.

Edukacija je održana u okviru projekta „Organizacije koje brinu“, kojem je cilj osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine, odnosno provedbe politika prema djeci i mladima. Projekt provodi Udruga u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Riječ je o prvoj od dvije edukacije kojom se nastoji napraviti presjek dosadašnjih aktivnosti, ali i otvoriti put stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje mladih, roditelja i djece u kreiranje politika koje se odnose na njih.

Edukacija je obuhvatila brojna predavanja stručnjaka na temu prevencije u zajednici te suradnje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave, a održane su i interaktivne radionice na kojima su sudionici bili podijeljeni u tri skupine te su sudjelovali u raspravama kroz metode world caffea i rada u grupi. Stručni facilitatori vodili su ih kroz proces izrade nacrta lokalnih strategija za djecu kroz područja obrazovanja, zdravlja i socijalne skrbi, slobodnog vremena, participacije djece i mladih, ranjivih skupina i suzbijanja nasilja.

Prilikom izrade nacrta strategije kao okvir su korištene mjere iz Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj 2014. – 2020. za čiju su provedbu nadležne jedinice lokalne samouprave. Naglasak je stavljen na lokalni kontekst, odnosno potrebe građana u svakoj od navedenih lokalnih zajednica te rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta Organizacije koje brinu kojim je ispitana razina zaštite prava djece i mladih u svakoj od lokalnih zajednica.

Trodnevna radionica rezultirala je razmjenom iskustava i informacija te izradom nacrta lokalnih strategija koji će se do kraja projekta dorađivati te će uključiti i prijedloge građana po principima dobrog upravljanja.