Programski odbor poziva Vas da svoje aktivnosti na 3. Konferencije CAP pomagača Hrvatske prijavite do 10. travnja, 2018. godine.

Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o prihvaćanju prijave i uvrštavanju u  program Konferencije sudionici će dobiti do 15. travnja, 2018

Molimo da neovisno o prijavi radova, prijavite se za sudjelovanje na Konferenciji. To možete učiniti ovdje. Više detalja i sadržaja o Konferenciji možete vidjeti u kategoriji CAP program/CAP Konferencija 2018.

Program 3. CAP Konferencije biti će prvenstveno temeljen na aktivnostima prevencije na lokalnoj razini, na razini škole, susjedstva, suradnje različitih pojedinaca, institucija i organizacija, na razini zajednice. Vodilja za teme na ovoj razini je 2. cilj CAP programa:

  • potaknuti lokalnu zajednicu na aktivno zalaganje za prevenciju nasilja u društvu, a posebno na prevenciju nasilja nad i među djecom.

Tu se prvenstveno podrazumijevaju sljedeća područja:

  • Istraživanja o pojavnosti nasilja nad i među djecom u zajednici, 
  • Prikazi suradnje djece, istaknutih pojedinaca, organizacija, tijela i/ili vijeća u promociji nenasilja, tolerancije i mira te solidarnosti u zajednici
  • Medijska promocija i vidljivost CAP programa u zajednici
  • Roditelji i CAP program – iskustva i prakse

Navedeno ne isključuje mogućnost prijave aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama koje su također važne za CAP te prevenciju u zajednici općenito.

Prijaviti se mogu najviše dva rada.

OBLICI SUDJELOVANJA

Usmeno izlaganje 

Izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme u trajanju od 10 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava. Sažetak koji se prijavljuje treba sadržavati jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije i glavnih zaključaka. Omjer ovih dijelova sažetka treba biti izbalansiran a stil pisanja jasan i precizan. 

Usmeno izlaganje biti će dio tematskih izlaganja na Konferenciji. 

Sažetak za prijavu rada – upute:

Nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako rad ima dva ili više autora,  njihova imena navode se onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Na popisu treba posebno naznačiti (a) koautora koji će prezentirati rad i (b) koautora koji je osoba za kontakt. Nakon podataka o autoru/autorima navodi se tekst sažetka (200–400 riječi) i 3–5 ključnih riječi. 

Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 10.04.2018. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka. Programski odbor planira i objavu zbornika recenziranih izlaganja, o čemu će aktivni sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Predložak

Usmeno izlaganje možete prijaviti spremanjem popunjenog predloškaovdje

Poster izlaganje

Poster izlaganje – Prezentacije različitih tema, koje omogućuju intenzivniju interakciju autora s drugim sudionicima tijekom trajanja poster-sekcije. Dimenzije postera ne smiju prelaziti B1 (707x1000 mm). 

U prijavi poster izlaganja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako poster ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Na popisu treba posebno naznačiti (a) koautora koji će prezentirati rad i (b) koautora koji je osoba za kontakt. Nakon podataka o autoru/autorima navodi se tekst sažetka (200–400 riječi) i 3–5 ključnih riječi.

Predložak

Poster izlaganje možete prijaviti spremanjem popunjenog predloška ovdje

Izložba radova 

Prezentacija različitih uradaka koji obrađuju temu prevencije, prijateljstva, solidarnosti i zajedništva u lokalnoj zajednici. Sadržaji mogu biti umjetničke, kulturne, didaktičke, ekološke ili turističke prirode.

Ako uradak ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). 

Na popisu za prijavu treba posebno naznačiti kakav je prostor potreban za izložbu (stol, pano, zid, ploča, hodnik i sl.).

Predložak

Izložbu radova možete prijaviti spremanjem popunjenog predloška ovdje