U svrhu predstavljanja dokumenta pod nazivom Uključene zajednice Grada Varaždina-Lokalna politika postpenalnog prihvata kao podrška resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, izrađenog u okviru provedbe projekta Uključene zajednice, te daljnjih koraka u provedbi projekta, ključni dionici s područja Grada Varaždina sastali su se s Udrugom roditelja Korak po korak u četvrtak, 17. rujna s početkom u 14 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina.

Sastanak je moderirala Mia Krpan, voditeljica projekta Uključne zajednice iz Udruge roditelja Korak po korak, a na njemu su sudjelovali Davor Štefičar -   Kaznionica Lepoglava, Andreja Bobek - Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Jasenka Husnjak - Dječji vrtić Varaždin, Lidija Perši - Udruga Novi put i CZSS, Sara Carević i Daria Ivošević - Udruga roditelja Korak po korak.

Na prvom dijelu sastanka dionicima je predstavljena lokalna politika postpenalnog prihvata za područje Grada Varaždina, svrha i namjena samog dokumenta. Također, model i priručnik Uključene zajednice predstavljeni su sudionicima sastanka, a u svrhu kontinuiteta provedbe projekta Uključene zajednice na području Grada Varaždina. Prisutni su imali priliku čuti o daljnjim koracima u provedbi projekta Uključene zajednice, a koji se odnose na organizaciju volonterskih akcija i digitalnih kampanja u lokalnim zajednicama te studijskom putovanju u Finsku, koje zbog epidemiološke situacije i zaštite zdravlja i sigurnosti sudionika projekta, neće biti moguće provesti.

Sudionici su izrazili potrebu boljeg povezivanja i intersektorske suradnje na području lokalne zajednice, kao i na međužupanijskoj razini, te interes za sudjelovanjem u volonterskoj akciji i digitalnoj kampanji, kao i u internetskom obliku studijskog putovanja na kojem će biti predstavljen koncept tzv. "kuća na pola puta" kao podrška resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge roditelja Korak po korak.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija dostupno je na stranici https://strukturnifondovi.hr/.